Zuidwestelijke Delta: kennisuitwisseling voor een gezonde Delta

Opdrachtgever: Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Nederlandse Delta en voldoende zoetwater. Dat staat de samenwerkende partijen binnen de Zuidwestelijke Delta voor ogen: het Rijk, drie provincies, gemeenten, waterschappen en samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen. 

 

Wij ondersteunen door het gebiedsoverleg door partijen samen te brengen rondom belangrijke opgaven van deze tijd: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, zeespiegelstijging en kennisontwikkeling. Wij organiseren workshops over deze thema's op de jaarlijkse werkconferentie.

Ook hebben wij in beeld gebracht waar de energietransitie en waterbeheer elkaar raken.