Participatie Volkerak-Zoommeer

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak en Ruimte voor de Rivier

Het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak werkte aan de verbetering van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. Een klankbordgroep bracht gevraagd en ongevraagd advies uit aan dit bestuurlijk overleg. De klankbordgroep bestond uit gebruikers van het Volkerak-Zoommeer en vertegenwoordigde landbouw-, natuur- en milieu-, scheepvaart- en recreatieorganisaties en de drinkwaterleveranciers.

Houtekamer & Van Kleef was onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep. Ook hier bleek onze kracht te liggen bij het inschatten wat de deelnemers willen en kunnen bijdragen. De deelnemers betrekken en enthousiasmeren. Om zo samen te komen tot een inspirerende leefomgeving.

 

Water bergen

In Nederland hebben we steeds meer last van overstromingen omdat de rivier ruimte heeft moeten inleveren en de zeespiegel stijgt. Ruimte voor de rivier werkt op 34 plaatsen in het rivierengebied aan de veiligheid tegen overstromingen.

Eén van die projecten is het geschikt maken van het Volkerak-Zoommeer om in extreme situaties water te kunnen bergen. Deze maatregel heeft effect op veel betrokken mensen en organisaties: mensen die buitendijks wonen, natuurorganisaties met buitendijkse gebieden, agrariërs, binnenvaartschippers. Dit aspect waterberging kwam in een later stadium ook aan de orde in de klankbordgroep Volkerak-Zoommeer.

 

Wij hebben als onafhankelijke partij meer overleggen geleid in dit kader. Bijvoorbeeld als voorzitter van overleg met bewoners Waterfront Tholen, workshopleider over ruimtelijke kwaliteit en het leiden van informatieavonden in het kader van de inspraak. Meer info over het project Waterberging op de website van www.ruimtevoorderivier.nl

 

Van voorjaar 2013 tot zomer 2014 organiseerden wij de zogenaamde Adviesgroep+ Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Deze groep van maatschappelijke organisaties en gemeentebestuurders adviseerde de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta over de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer over het toekomstig waterbeheer van beide wateren. De groep adviseerde unaniem een zout Volkerak (inclusief zoetwatervoorziening) en getij op de Grevelingen.